Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté

Výsledkové listiny

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v přijímacím řízení po náhradním termínu: nt-ctyrlete-g.pdf

Přijatí uchazeči

Upozornění pro přijaté uchazeče

Zákonným zástupcům přijatých uchazečů nebude v souladu s § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zasíláno písemné rozhodnutí o přijetí. Toto rozhodnutí bude vydáno pouze na žádost.

Informace ohledně odevzdání zápisového lístku

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění pořadí uchazečů (do 16. května 2023). Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo byl přijat na jinou školu po náhradním termínu přijímací zkoušky.

Společně se zápisovým lístkem odevzdejte obě vyplněné návratky a přihlášku k ISIC kartě s fotografií a částkou 350 Kč. Děkujeme.

Nepřijatí uchazeči

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude zákonnému zástupci uchazeče odesláno poštou do vlastních rukou.

Uchazeč, který úspěšně vykonal přijímací zkoušku, splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů, může podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Toto odvolání musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. Poučení o možnosti podat odvolání bude součástí rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí může převzít zákonný zástupce osobně ve škole v sobotu 29. dubna 2023 v době od 9 do 13 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budeme zasílat do vlastních rukou poštou v úterý 2. května 2023.