Budova školy

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Budova školy

JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN

Evropský referenční rámec

Společný evropský referenční rámec (Common European Framework of Reference for Languages) je dokument Rady Evropy, který představuje obecný základ pro jazykové vzdělávání v celé Evropě nezávisle na vzdělávacích systémech jednotlivých států. Rámec definuje úrovně ovládání jazyka, které umožňují porovnávat pokrok studentů v průběhu učení se jazyku a v průběhu celého života.

Úrovní užívaných ve Společném rámci je celkem šest:

  • A1 (Breakthrough)
  • A2 (Waystage)
  • B1 (Threshold)
  • B2 (Vantage)
  • C1 (Proficiency)
  • C2 (Mastery)

Každá z úrovní zahrnuje všechny, které jsou na stupnici pod ní. (Např. student se znalostmi na úrovni B1 by měl být schopen udělat vše, co je uvedeno na úrovni A2, a jeho ovládání jazyka by mělo být lepší než, je popsáno v A2).

Z praktických důvodů dokument obsahuje tzv. globální stupnici, která popisuje, co uživatel cizího jazyka na jednotlivých úrovních dokáže:

Uživatel základů jazyka

A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten pomoci.

A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o něm a jeho rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb.

Samostatný uživatel

B1: Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

B2: Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Zkušený uživatel

C1: Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

C2: Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny, dokonce i ve složitějších situacích.